De ziekenhuisfactuur in detail

De ziekenhuisfactuur bevat heel wat verschillende aspecten: remgeld, kamersupplementen, ereloonsupplementen, geneesmiddelenforfait,... Op deze pagina lees je gedetailleerd hoe deze prijzen tot stand komen.

De opmaak van onze facturen is bij wet bepaald. Een ziekenhuisfactuur bestaat uit twee delen: een globaal overzicht en een gedetailleerd overzicht.

Aangezien onze facturatie pas loopt op het einde van de maand volgend op je verblijf is het mogelijk dat je de factuur pas enkele weken later ontvangt. Verblijf je langer dan een maand in ons ziekenhuis kan een tussentijds factuur worden bezorgd.

Globaal overzicht ziekenhuiskosten

In het globaal overzicht van de ziekenhuiskosten vind je info over de aangerekende kosten, het voorschot, het bedrag dat het ziekenhuis rechtstreeks aan het ziekenfonds aanrekent en het totaal nog door de patiënt te betalen/terug te krijgen bedrag.

Aangerekende kosten

 • Verblijfskosten

  De verblijfskosten worden bepaald door het aantal dagen dat u in ons ziekenhuis verblijft én door de kamerkeuze.

  Een groot deel van je kosten voor het verblijf en de verzorging worden rechtstreeks aan je ziekenfonds overgemaakt. Toch dient een persoonlijke bijdrage (remgeld) te worden betaald. De persoonlijke bijdrage is wettelijk bepaald en geldt voor alle ziekenhuizen in België. Deze bijdrage varieert naargelang de duur van je verblijf en je verzekeringsstatus bij het ziekenfonds. Indien je bij het ziekenfonds sociale bescherming geniet, is een verminderd tarief van kracht.

  De persoonlijke bijdrage varieert van € 6,90 tot € 46,69 per dag.

 • Forfaitaire kosten

  Forfaitaire kosten worden wettelijk bepaald en zijn b.v. prestaties klinische biologie, medische beeldvorming, medische wachtdienst en technische verstrekkingen, geneesmiddelen (zie geneesmiddelenforfait : 0,62 EUR per ligdag). Deze kosten worden aangerekend ongeacht ze ook effectief verricht of verbruikt werden.

  Indien u bij het ziekenfonds sociale bescherming geniet, dan geldt een verminderd tarief.

 • Apotheekkosten / geneesmiddelenforfait

  Elke patiënt betaalt € 0,62 per dag voor de door het ziekenfonds terugbetaalde geneesmiddelen. Dit ongeacht of er geen, weinig of veel medicatie toegediend werd. Geneesmiddelen die niet door het ziekenfonds terugbetaald worden, worden in functie van het verbruik aangerekend. Deze worden op de factuur vermeld met hun naam, de hoeveelheid en de kostprijs.

  Afhankelijk van de terugbetaling door het ziekenfonds, zijn kosten voor implantaten, prothesen, synthesematerialen, gipsmaterialen, andere medische hulpmiddelen gedeeltelijk of geheel voor rekening van de patiënt. Zij worden apart en gedetailleerd op de factuur geplaatst. Je kunt bij je arts terecht voor informatie over de aard en de kostprijs ervan.

 • Honoraria of ereloonsupplementen

  Het onderdeel honoraria geeft alle prestaties door artsen of paramedici verricht weer. Wat het is en hoe ze tot stand komen, lees je verder op deze pagina.

 • Andere leveringen

  In dit onderdeel slaat op leveringen van o.a. bloedproducten en gipsmateriaal.

 • (Inter) - ziekenvervoer

  Indien vervoer nodig is tussen de campussen van AZ Zeno is dit gratis. Wanneer tijdens een meerdaagse opname in ons ziekenhuis een behandeling of onderzoek niet bij ons kan plaatsvinden, dan is een overbrenging naar een ander ziekenhuis noodzakelijk (inter-ziekenhuisvervoer). De kosten van dit inter-ziekenhuisvervoer worden betaald door AZ Zeno.

 • Diverse kosten

  Diverse kosten betreffen kosten die niet door het ziekenfonds worden terugbetaald. Hieronder worden verstaan de kosten voor het verbruik van een aantal producten en diensten zoals water, telefoon, kapster, pedicure en andere. Ook de kosten voor het verblijf van een begeleidend persoon die niet als patiënt is opgenomen en die bij u op de kamer verblijft (rooming in) vallen hieronder.

  Voor het leveren van het extra comfort op de kamer rekent het ziekenhuis een extra kost aan van 4 EUR (excl. 21% BTW) voor een televisie, wifi, koelkast en klimaatbeheersing.

  Een lijst met prijzen van deze diverse kosten wordt bezorgd bij opname of kan je hier bekijken.

 • BTW

  Dit onderdeel geeft de te betalen Btw op o.a. diverse kosten en zuiver esthetische ingrepen weer.

Het (eventueel) betaalde voorschot

Het eventueel betaalde voorschot wordt in mindering gebracht van het saldo van de factuur. Meer info over voorschotten verder op deze pagina.

Het bedrag dat het ziekenhuis rechtstreeks aan het ziekenfonds aanrekent

Ter informatie wordt ook het bedrag dat rechtstreeks aan het ziekenfonds aangerekend wordt meegegeven op de factuur.

Het totaal te betalen/ terug te krijgen bedrag door de patiënt

Deze rubriek vermeldt het nog door de patiënt te betalen bedrag. Dit betreft de kosten die niet door het ziekenfonds worden gedragen.

Gedetailleerde factuur (details van de kosten)

 • Kolom ten laste van het ziekenfonds

  Deze kolom geeft alle bedragen weer die door het ziekenfonds worden gedragen.

 • Kolom ten laste van de patiënt

  De kolom ‘ten laste van de patiënt’ omvat de wettelijk voorziene persoonlijke bijdragen, bedragen voor niet-vergoedbare producten (rubriek apotheek), bedragen voor verstrekkingen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt (rubriek honoraria) en ‘overige bedragen’ (rubriek diverse kosten en andere leveringen) en bedragen volledig ten laste van de patiënt waarop Btw verschuldigd is (bedrag vermeld excl. Btw).

 • Kolom supplementen

  Deze kolom geeft de supplementen weer die aangerekend worden bij de keuze voor een eenpersoonskamer of voor prestaties verstrekt door een niet-geconventioneerde arts. Deze kosten zijn volledig ten laste van de patiënt.

Kamersupplement

Je kamerkeuze is doorslaggevend voor de kostprijs van je verblijf in het ziekenhuis. Je kamerkeuze heeft geen invloed op de kwaliteit van de zorgverstrekking en ook niet op je vrije keuze van arts. Bij opname kies je voor een tweepersoonskamer of een eenpersoonskamer. Enkel indien je voor een eenpersoonskamer kiest, betaal je een kamersupplement.

De kamersupplementen variëren tussen € 55 en € 130 per dag en kunnen verschillen naargelang de dienst of campus waar je verblijft:

 • Kamersupplement eenpersoonskamer campus Blankenberge: € 55/ dag
 • Kamersupplement eenpersoonskamer campus Knokke-Heist: € 65/ dag
 • Kamersupplement eenpersoonskamer materniteit campus Knokke-Heist: € 80/ dag
 • Kamersupplement luxe-kamer materniteit campus Knokke-Heist: € 130/ dag

Indien je in een eenpersoonskamer wordt opgenomen om gezondheidsredenen, of omdat er geen tweepersoonskamer beschikbaar is, kan geen kamersupplement aangerekend worden. Een kamersupplement kan ook niet gevraagd worden bij opname op een dienst voor intensieve zorgen (incl. spoed). Ook niet bij opname van de (begeleidende) ouder die samen met zijn kind in het ziekenhuis verblijft.

Voorschot

Op het moment van opname in het ziekenhuis zal u door de opname bediende verzocht worden een voorschot te betalen, welke later van uw eindfactuur zal worden afgetrokken. Dit voorschot betaalt u bij voorkeur met Bancontact.

Als het ziekenhuis op de hoogte is dat u van het voordeel van de maximumfactuur geniet, mag er enkel een voorschot worden gevraagd voor een verblijf op een eenpersoonskamer.

De hoogte van de voorschotten is wettelijk geregeld. Je vindt de prijzen hieronder:

VOORSCHOTTEN
 • Wie int de voorschotten?

  De dienst opname informeert naar uw kamerkeuze en int de voorschotten bij inschrijving aan het loket op de dag van opname.

 • Op welke manier moet een voorschot betaald worden? (betaaltermijn- en wijze)

  U betaalt het voorschot bij voorkeur met Bancontact. Het voorschot wordt dan van uw (eind)factuur afgetrokken.

Remgeld op verblijfkosten

Elke inwoner in België moet zich verplicht aansluiten bij een ziekenfonds. Een groot deel van de kosten voor uw verblijf en de verzorging worden rechtstreeks aan uw ziekenfonds overgemaakt. Toch dient steeds een persoonlijke bijdrage te worden betaald. De persoonlijke bijdrage is wettelijk bepaald en geldt voor alle Belgische ziekenhuizen. Deze bijdrage varieert naargelang de duur van uw verblijf en uw verzekeringsstatus bij het ziekenfonds. Indien u bij het ziekenfonds sociale bescherming geniet, is een verminderd tarief van kracht.

Te betalen remgeld afhankelijk van de situatie

 • Gewoon verzekerd
  • dag 1: € 46,69 per dag
  • vanaf dag 2: € 19,42 per dag
  • vanaf dag 91: € 19,42 per dag
 • Gerechtigden met personen ten laste of iemand die alimentatiegeld betalen
  • dag 1: € 46,69 per dag
  • vanaf dag 2: € 19,42 per dag
  • vanaf dag 91: € 6,90 per dag
 • Kinderen ten laste van personen zonder verhoogde tegemoetkoming
  • dag 1: € 34,17 per dag
  • vanaf dag 2: € 6,90 per dag
  • vanaf dag 91: € 6,90 per dag
 • Langdurig werkloze (alleenstaand of gezinshoofd) en hun personen ten laste
  • dag 1: € 34,17 per dag
  • vanaf dag 2: € 6,90 per dag
  • vanaf dag 91: € 6,90 per dag
 • Rechthebbende met recht op verhoogde tegemoetkoming en hun personen ten laste
  • dag 1: € 6,90 per dag
  • vanaf dag 2: € 6,90 per dag
  • vanaf dag 91: € 6,90 per dag

Wanneer u niet in regel bent met uw ziekenfonds, moet u alle kosten volledig zelf betalen: de verblijfskosten én de bijhorende prestaties. In ons ziekenhuis bedraagt de verblijfskost : 577,97 EUR per dag opname ( 648,81 EUR op SP-diensten).

Bepaalde ingrepen – deze om ‘niet-therapeutische redenen, bijvoorbeeld zuiver esthetische operaties – worden niet door het ziekenfonds terugbetaald. In dit geval moet u de totale kost volledig zelf betalen.

Als uw opname het gevolg is van een arbeidsongeval, dan moet u dat bij opname meedelen. Als de arbeidsongevallenverzekering het ongeval erkent, zal zij de kosten rechtstreeks aan het ziekenhuis betalen. Bepaalde kosten worden nooit door de arbeidsongevallenverzekering vergoed, zoals bv. de supplementen voor een eenpersoonskamer. Die moet u zelf betalen.

Als u een hospitalisatieverzekering hebt, dan kan uw verzekeringsmaatschappij tussenkomen in de kosten van uw ziekenhuisopname. Informeer bij uw verzekeringsmaatschappij welke kosten al dan niet terugbetaald worden.

Als u een patiënt bent ten laste van een OCMW, of verzekerd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in een nog andere situatie, neem dan contact op met de sociale dienst van het ziekenhuis.

AZ ZENO 22 09 2020 Afb 0119
31 01 2022 AZ ZENO Afb 0616

Honoraria / ereloonsupplementen arts

 • Wat zijn ereloonsupplement?

  Bovenop het honorarium kan de arts een ereloonsupplement vragen. Een ereloonsupplement wordt uitgedrukt in een percentage. Een ereloonsupplement van 100% houdt in dat je bovenop het honorarium, een identiek bedrag bijbetaalt. Ereloonsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt. Het ziekenfonds betaalt niets terug. Ereloonsupplementen in België kunnen tot 300% oplopen. De artsen van ons ziekenhuis verbinden er zich toe om nooit meer dan 150% aan te rekenen.

  Er zijn beperkingen op het ereloonsupplement dat de arts kan vragen. Algemeen geldt dat ‘geconventioneerde artsen’ enkel voor een verblijf op een eenpersoonskamer een ereloonsupplement kunnen aanrekenen. Indien de patiënt in een eenpersoonskamer opgenomen wordt om gezondheidsredenen, of omdat er geen gemeenschappelijke kamer beschikbaar is, kan geen ereloonsupplement aangerekend worden. Een ereloonsupplement kan ook niet worden gevraagd bij opname op een dienst voor intensieve zorg (incl. spoed). ‘Niet-geconventioneerde artsen’ kunnen in principe steeds ereloonsupplementen aanrekenen. Ook op tweepersoonskamers.

  Wat ons ziekenhuis betreft, geldt deze regel niet. Ook de niet-geconventioneerde artsen vragen enkel ereloonsupplementen op een individuele kamer volgens de bepalingen zoals hierboven beschreven.

 • Ereloon of honorarium per prestatie

  De arts rekent voor zijn prestatie(s) een honorarium of ereloon aan. Een deel van dit honorarium is ten laste van het ziekenfonds, het remgeld is voor rekening van de patiënt.

  Die honoraria (zonder supplementen) zijn door het Riziv wettelijk vastgelegd in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

  Voor een aantal prestaties, zoals prestaties klinische biologie (labo), medische beeldvorming, een aantal specifiek technische prestaties en de organisatie van de medische wachtdienst, betaal je een bij wet vastgelegd bedrag per opname, ook al werden geen prestaties uitgevoerd.

 • Conventiestatus artsen

  Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de erelonen die ze mogen aanrekenen.

  Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren.

  De gedeeltelijk geconventioneerde arts respecteert de tarieven slechts op bepaalde dagen en bepaalde uren, terwijl hij op andere ogenblikken het bedrag van zijn honorarium vrij bepaalt.

  De niet-geconventioneerde arts is vrij om zijn tarieven te hanteren.

  De conventiestatus van de artsen verbonden aan AZ Zeno vind je terug op de pagina onze artsen en kan ook worden opgevraagd bij het onthaal.

Betalingstermijn & voorwaarden

Facturen dienen betaald te worden binnen de 30 dagen na factuurdatum. Indien facturen niet tijdig betaald worden, ontvang je eerst gratis een herinnering. Indien je na deze herinnering opnieuw niet betaalt binnen de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering, wordt jouw dossier overgemaakt aan een externe schuldinvorderaar ter verdere opvolging en rekenen we verwijlintresten aan zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire vergoeding als volgt:

 • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
 • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
 • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7,50 euro verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portkosten.

Heb je nog vragen omtrent je ziekenhuisfactuur, betaalbaarheid van je ingreep of financiën in het algemeen? Neem dan contact op met de dienst patiëntenboekhouding op het nummer +32 (0)50 534 083 (dagelijks bereikbaar van 9u - 17u) of via patientenboekhouding@azzeno.be.

Je kan ook steeds bij de medewerkers van het onthaal of bij je behandelend arts terecht.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.