Great place to work

Baceb36a 134a 70e0 43e1 cd3c64bcb200

In 2022 organiseerden we voor het eerst de Great Place to Work bevraging. We ontvingen 406 antwoorden op de welzijnsbevraging en behaalden een algemene score van 61%.

68% gaf aan dat AZ Zeno een fijne werkplek is. De pijlers ‘kameraadschap’ en ‘trots’ scoorden zeer hoog. We voelen ons goed bij onze collega’s, de sfeer zit goed en we zijn bereid elkaar te helpen.

Vanzelfsprekend zijn er ook enkele werkpunten & opportuniteiten. Ook die signalen hebben we duidelijk ontvangen. Op de domeinen ‘respect’ en ‘geloofwaardigheid’ zat er groeimarge. Waardering & erkenning wordt gewaardeerd en er is nood aan meer betrokkenheid en feedback rond projecten, in de werking enz.

Actiepunten

De voorbije jaren, maanden zijn we hiermee aan de slag gegaan en we willen jullie informeren over onze voorbije acties:

We hebben een kader ontwikkeld met de 4 domeinen van de HR dienst & personeelsdienst nl. Zeno – ‘FLOW’. Binnen elk domein worden specifieke item uitgewerkt die uit de GPTW bevraging kwamen als actiepunten.

Zeno flow
  • Naar transparantie toe zetten we alle vacatures open naar interne medewerkers (en externen). Iedereen heeft de mogelijkheid tot het solliciteren voor een openstaande vacature. Zo werd in 2023, 77% van onze vacatures voor staf – en leidinggevend personeel door interne kandidaten ingevuld.
  • We willen meer duidelijkheid scheppen rond verwachte gedragspatronen en functies. Een eerste stap is het creëren van transparantie van onze strategische waarden. Deze werden ingevuld via diverse focusgroepen en afgetoetst met leidinggevenden, artsen en directie.
  • Naar competentie toe bieden we alle leidinggevenden (en adjunct-leidinggevenden) een ondersteunend leiderschapstraject. De laatste groep start eind 2024. Dit traject wordt vanaf 2024 aangevuld met intervisies en in 2025 met extra workshops. Dit traject is verplicht voor alle (nieuwe) leidinggevenden & geïnteresseerden. Daarnaast wordt ook een ondersteunend coachtraject aangeboden aan nieuwe leidinggevenden.
  • Erkenning en waardering van onze medewerkers is cruciaal. Eén van de projecten die dit concretiseert zijn de ‘Zeno Globes’ waarbij we onze 5 waarden vertalen naar concrete waardering & erkenning van medewerkers naar medewerkers.
  • Binnen het departement zorg heeft Veronique Defruyt opleidingen ‘verbindende communicatie’ gegeven in functie van het bevorderen van een open cultuur. Feedback geven aan elkaar zorgt voor duidelijke verwachtingen en verbinding. Deze training wordt nu doorgetrokken naar het administratief departement en naar de medisch secretariaten.
  • Het welzijnsplatform ‘Zeno feels good’ is geïmplementeerd binnen Zeno Zone met als doel bewustzijn te creëren rond welzijn en concrete handvaten aan te reiken bv. work-life balans, veerkracht, gezonde voeding, beweging,…
  • We stimuleren meer betrokkenheid en transparantie van medewerkers door engagement te vragen in diverse werkgroepen. Voorbeelden zijn de werkgroep Zeno feels good, Zeno moves, focusgroep welzijn, projectgroep lean. Ook projecten worden meer in overleg met de medewerkers uitgewerkt: denken we maar aan de Action Learning teams op DCI, GC1 en PAAZ.
  • Naast de beschikbaarheid van onze vertrouwenspersonen, is er ook een kader uitgewerkt rond ‘coaching’. Dit kan gaan om taalcoaching, individuele coaching en/of teamcoaching (steeds met de insteek van werkgerelateerde topics). Aanvragen kunnen altijd doorgegeven worden aan Heidi De Roo of Ruben Van Leeuwe. Elke aanvraag komt terecht bij Ruben Van Leeuwe, Heidi De Roo en Isabelle De Brock terecht en wordt strikt vertrouwelijk behandeld. In 2023 ontvingen 10 medewerkers coaching.
  • Tot slot blijven we inzetten op kameraadschap en verbondenheid door op regelmatig activiteiten te organiseren met Zeno Feels Good. Voorbeelden hiervan zijn ‘het Paasontbijt 2023’, ‘Cirque du Soleil’, ‘Zeno Globes’, ‘week van de medewerker’ met de Zeno Bakker.
Zorg voor medewerkers actieplan

Om te zien hoe we als organisatie evolueren hernemen we de Great Place to Work bevraging opnieuw in vanaf 19 april 2024. Het Great Place to Work-label wordt toegekend aan organisatie die een gemiddelde score van 70% halen over alle stellingen heen. We hopen dan ook dit label te behalen. Meer info rond het verloop van de bevraging volgt begin april.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.