> patiënten  >  Wetgeving patiënten

Rechten van de patiënt

Op 22 augustus 2002 werd de wet betreffende de rechten van de patiënt ingevoerd. Deze wet kan steeds integraal ingekeken worden bij de ombudsdienst van het ziekenhuis of via het Belgisch Staatsblad geconsulteerd worden.

De belangrijkste items van deze wet zijn:

 • Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking;
 • Recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar;
 • Recht op informatie over de persoonlijke gezondheidstoestand;
 • Recht op vrije toestemming in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar;
 • Recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier;
 • Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (het privacyreglement ligt ter inzage aan het onthaal en aan de opname- en ugentiedienst op beide campussen);
 • Recht op neerlegging van klacht bij de ombudsfunctie;
 • Recht op palliatieve verzorging en pijnbehandeling.

Als ziekenhuis hebben wij de plicht om al deze bepalingen na te leven en er tevens op toe te zien dat deze rechten geëerbiedigd worden. Indien u als patiënt van mening bent dat één van bovenvermelde rechten werd geschonden, kan u terecht bij de ombudsdienst van het ziekenhuis die u desgevallend zal doorverwijzen naar de ombudsdienst van de Federale Commissie ‘Rechten van de patiënt’.

Statuut van de beroepsbeoefenaars

Als patiënt heeft u het recht om van het ziekenhuis informatie te ontvangen over de aard van de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars die er werkzaam zijn. Het ziekenhuis streeft ernaar om steeds de best mogelijke zorg te verstrekken. Dit belet niet dat u in sommige gevallen van oordeel kan zijn dat uw rechten als patiënt geschonden werden en u een klacht wenst in te dienen. Het ziekenhuis is echter niet aansprakelijk voor tekortkomingen in verband met de eerbiediging van de rechten van de patiënt van zelfstandige beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werken en van beroeps beoefenaars tewerkgesteld door derden. Hierna vindt u de categorieën van beroepsbeoefenaars die werkzaam zijn in het ziekenhuis met vermelding van hun statuut en met vermelding of het ziekenhuis haar aansprakelijkheid al dan niet uitsluit voor deze categorieën.

Beroepsbeoefenaar Categorie Aansprakelijkheid ziekenhuis
Geneesheren Zelfstandigen Nee
Geneesheren - specialisten in opleiding Werknemers Ja
Verpleegkundigen, vroedvrouwen, zorgkundigen Werknemers Ja
Apothekers Werknemers Ja
Apothekers (klinisch biologen) Zelfstandigen Nee
Tandartsen Zelfstandigen Nee
Alle overige beroepsbeoefenaars aangeworven door het ziekenhuis (bv. laboranten ergotherapeuten, diëtisten, kinesisten, …). Zelfstandigen
Statutair
Ja
Ja

 

Conventionering van de artsen

In België geldt het systeem waarbij tweejaarlijks tarieven worden afgesproken tussen de geneesheren, de mutualiteiten en de overheid. Wie als arts het akkoord aanvaardt, respecteert de vastgelegde tarieven. Elke individuele geneesheer kan deze overeenkomst (‘conventie’) aanvaarden, gedeeltelijk aanvaarden of niet aanvaarden. Afhankelijk van de keuze van de arts wordt een bepaalde status toegekend:

 • Geconventioneerde artsen rekenen vooraf afgesproken, officiële tarieven aan zonder ereloonsupplementen.
 • Niet-geconventioneerde artsen bepalen vrij het honorarium en mogen aldus ereloonsupplementen aanrekenen.
 • Gedeeltelijk geconventioneerde artsen rekenen enkel op bepaalde plaatsen of tijdstippen het officiële tarief aan. 

Om de conventiestatus van onze specialisten te raadplegen, verwijzen wij u graag door naar de overzichtstabel (versie januari 2017) of de website van het RIZIV.

Patiëntendossiers en privacybescherming

In het ziekenhuis wordt voor elke patiënt een dossier aangelegd waarin de medische, verpleegkundige en paramedische gegevens opgenomen zijn. Het patiëntendossier is strikt vertrouwelijk. Alleen de artsen, verpleegkundigen en paramedici die betrokken zijn bij uw verzorging hebben toegang tot uw patiëntendossier. Als patiënt kan u terecht bij uw behandeld arts om uw dossier in te kijken. U kan ook een kopij vragen van uw dossier of een deel daarvan na invulling van een officieel aanvraagformulier en mits betaling van de kostprijs van de kopij. U kan het aanvraagformulier opvragen bij de ombudsdienst van het ziekenhuis, t.a.v. Sofie Ketels, Kalvekeetdijk 260, 8300 Knokke, T +32 (0)50 534 200, of via email ombudsdienst@azzeno.be.

Klinische studies

Dankzij klinische of biomedische studies kan de gezondheidszorg voortdurend verbeterd worden. In het kader hiervan kan men u vragen om deel te nemen aan een studie tijdens uw verblijf of onderzoek in het ziekenhuis. Dit zal enkel gebeuren na uw voorafgaande schriftelijke toestemming. Klinische studies kunnen enkel aangevat worden na goedkeuring door de ethische commissie van het ziekenhuis. Indien u zou beslissen om niet deel te nemen, heeft dit uiteraard geen enkele invloed op de kwaliteit van uw verdere zorg.

Suggesties en klachten - ombudsdienst

Alle ziekenhuismedewerkers streven naar een zo goed mogelijke opvang, verzorging en begeleiding van u en uw familie tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Kwaliteit in alle aspecten van de zorgverlening is ons dagelijks streven.

Als u problemen of klachten zou hebben raden wij aan om in eerste instantie te praten met de betrokken hulpverlener of verantwoordelijke. Ongenoegen berust vaak op misverstand en een goed gesprek kan vaak wonderen doen.

Als dit gesprek geen bevredigend antwoord zou bieden of niet mogelijk is, dan kunt u – of uw vertegenwoordigers in uw naam – contact opnemen met de ombudsdienst.

De ombudsdienst bekleedt een neutrale en onafhankelijke positie binnen het ziekenhuis, zodat deze in het bemiddelen van de klacht geen enkele partij kiest en onafhankelijk optreedt.

In veel gevallen leidt deze bemiddeling tot een passend en aanvaardbaar antwoord.

De ombudsdienst fungeert dus als schakel tussen de patiënt en/of zijn familie enerzijds en de zorgverleners in het ziekenhuis anderzijds. De belangrijkste opdrachten van de ombudsdienst zijn:

 • Bevorderen van de communicatie tussen patiënt en beroepsbeoefenaar;
 • Bemiddelen met als doel het bereiken van een oplossing;
 • Inlichten van de patiënt als er geen oplossing wordt bereikt;
 • Verstrekken van info over de organisatie en de werking van de ombudsdienst;
 • Formuleren van aanbevelingen om herhaling te voorkomen.

Het uiteindelijke doel van de ombudsdienst is zo een verhoging van de kwaliteit, de dienstverlening en de aantrekkelijkheid van het ziekenhuis. Dankzij de ombudsdienst kunnen klachten niet alleen snel en persoonlijk afgehandeld worden, anderzijds biedt dit ook de kans om te werken aan preventie door te leren uit ervaringen uit het verleden.

Voor vragen, suggesties of eventuele klachten kan u zich wenden tot de ombudsdienst van het ziekenhuis, t.a.v. Sofie Ketels,

 • Campus Blankenberge
  spreekuren: maandagnamiddag en woensdagvoormiddag
  T +32 (0)50 534 200
  ombudsdienst@azzeno.be
 • Campus Knokke
  spreekuren: maandagvoormiddag, dinsdag (volledige dag),
  donderdag (volledige dag) en vrijdagvoormiddag
  T +32 (0)50 534 200
  ombudsdienst@azzeno.be

De ombudsdienst zal u informeren over het verloop van een klacht.

Raadpleeg hier de brochure ombudsdienst. 

 lees meer

Privacyreglement

Klik op deze link om het privacyreglement van ons ziekenhuis te lezen.